ارسال نظریه کارشناسی به مراجع قضائی

ارسال نظریه کارشناسی به مراجع قضائی

ارسال نظریه کارشناسی به مراجع قضائی : اقدام خوب اما نیمه تمام! قوه قضائیه چندوقتی است که امکان ارسال سیستمی نظریه کارشناسی

از سوی کارشناسان رسمی به مراجع قضائی را برای کارشناسان رسمی دادگستری فراهم کرده است.
این اقدام به جهت اینکه از اطاله دادرسی جلوگیری می کند و می تواند از رفت و آمدهای غیر ضرور بکاهد ،

هم به جهت قضائی و هم به دلیل کاستن ازترددها و آلودگی هوا بسیار مفید ارزیابی می شود .
اماحیف که این اقدام خوب ناتمام گذاشته شده است یعنی چون در سامانه، امکان پرداخت سیستمی دستمزد کارشناسان فراهم نیست، این اقدام خوب از رونق افتاده است. زیرا کارشناسان مجبورهستند برای اخذ دستمزد (فیش بانکی)،

بازهم بصورت حضوری به مرجع قضائی مراجعه نمایند.
در عصر تکنولوژی، برای برنامه نویسان سامانه الکترونیکی قوه قضائیه خیلی سخت نیست تا برنامه را به نحوی تغییر دهند

که شماره فیش دستمزد توسط مدیر دفتر وارد گردد و به محض وصول نظریه کارشناسی در سامانه و دستور ریاست شعبه برای ابلاغ نظریه ، بصورت اتوماتیک، شماره فیش یادشده بعنوان دستمزد در کانون کارشناسان(یامرکز کارشناسان)جهت پرداخت فعال وبحساب کارشناس تقدیم کننده گزارش واصل شود. وکیلی – کارشناس

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن