صلح عمر تحلیل نادرست آن

تحلیل نادرست از صلح عمر

سایت آموزشی قوه قضائیه اخیرا در بحثی با عنوان ((زیروبهم صلح عمری))، قرارداد صلح عمر را اینگونه برای مخاطبان خود تعریف کرده است:

قرارداد صلح عمر یکی از ظرفیت‌های موجود در عالم حقوق است که ملک را در دوران حیات خود به دیگری

منتقل می‌کنید اما حق استفاده و اجاره را تا پایان عمرتان برای خودتان محفوظ نگه می‌دارید.

تعریف فوق در تضاد آشکار با ماده 41 قانون مدنی است که عمری را واگذاری حق انتفاع موقت (تا پایان عمر)

ذکر کرده است نه انتقال قطعی یک ملک.

با این توضیح که اگر کسی بخواهد قرارداد عمری بنویسد، قراردادی شبیه اجاره نامه منعقد میکند فقط در بند مدت

اجاره، بجای نوشتن یکسال یا چند سال، مینویسند تا پایان عمر فلانی…

اما در قراردادهای صلح رایج، ملک صلح عمری نمیشود. بلکه ملک صلح قطعی میگردد

(یعنی مالکیت عین ومنافع بصورت قطعی به متصالح انتقال می یابد) و فقط در آن شرط میشود که منافع منتقل

شده، تا پایان عمر صلح کننده در اختیار خودش باشد.

نتیجه اینکه، آنچه امروزه در زبان عامیانه بعنوان صلح عمری جا افتاده است، در حقیقت صلح قطعی با شرط عمری است نه صلح عمری.

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن