جایگاه اسناد رسمی و فواید آن

جایگاه اسناد رسمی و فواید آن

جایگاه اسناد رسمی و فواید آن : اسناد رسمی به موجب قانون، دارای اعتبار هستند و تا زمانی که اصالت مدارک

سجلی یا گواهی تحصیلی مورد خدشه قرار نگرفته باشد، اصل بر صحت آن خواهد بود.

در صورت ادعای تردید یا جعل نسبت به این قبیل اسناد، مراتب از سازمان مربوط استعلام و نظر رسمی آن ملاک تصمیم گیری خواهد بود.

عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت: ” اسناد رسمی به موجب قانون، دارای اعتبار هستند

و تا زمانی که اصالت مدارک سجلی یا گواهی تحصیلی مورد خدشه قرار نگرفته باشد،

اصل بر صحت آنها خواهد بود. در صورت ادعای تردید یا جعل نسبت به این قبیل اسناد،

مراتب از سازمان مربوط استعلام و نظر رسمی ان ملاک تصمیم گیری خواهد بود.”

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن