حق انتفاع چیست

حق انتفاع چیست

حق انتفاع چیست ؟ 

حق انتفاع حق استفادهکردن از مال دیگری یا مالی ست که مالک خاص ندارد. فردی که از مال دیگری استفاده میکند را منتفع مینامند.

این حق معمولا به موجب قرارداد یا به صورت اجازه به افراد داده میشود که در این مقاله شرایط آنرا برایتان توضیح میدهیم.

لازم است بدانیم گاهی حق انتفاع در اثر قرارداد دیگری برای منتفع ایجاد میشود.

مثلا پدر خانواده اموالش را به اعضای خانواده میبخشد

و حق انتفاع از آن را تا پایان عمرش برای خود حفظ میکند.

همچنین مالک ممکن است در قبال حق انتفاع پولی بگیرد یا به طور مجانی آن را به دیگری واگذار کند

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن