دستور فروش ملک موروثی توسط دادگاه

دستور فروش ملک موروثی توسط دادگاه

دستور فروش ملک موروثی توسط دادگاه: از جمله مواردی که دادگاه می تواند بدون درخواست خواهان دستور

فروش ملک را بدهد، زمانی است که ملک موروثی بوده و قابل افراز نباشد.

این یک استثناء بر اصل است زیرا اصل بر این است که دادگاه فقط نسبت به امری حکم بدهد که خواهان

درخواست کرده باشد.

1 – دستور فروش ملک غیر قابل افراز ، با عنایت به ماده 4 قانون افراز و ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون مذکور

نیازمند تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و تعیین وقت رسیدگی و النهایه صدور حکم، نمیباشد

ولی در رویه قضایی تقاضای صدور دستور فروش،از طریق تقدیم دادخواست به عمل می آید.

2 – تصمیمی که دادگاه در برابر اینگونه درخواستها اتخاذ مینماید در قالب حکم یا قرار نیست، بلکه دستور است

و نظر به اینکه تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نیست، قابل تجدید نظر خواهی و فرجامخواهی نمیباشد.

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن