عزل کردن وکیلی که وکالت نامه اش در کنسولگری های ایران (خارج از کشور) تنظیم شده

روش عزل کردن وکیلی که وکالت نامه اش در کنسولگری های ایران (خارج از کشور) تنظیم شده است:

روش عزل کردن وکیل :  طبق نظر مشورتی کانون دفاتر اسناد رسمی، برای عزل وکیل وکالتنامه های کاری (غیر بلاعزل) که خارج از کشور تنظیم میشود بایداز طریق مراجعه موکل به سفارت تنظیم کننده (ویا اداره کنسولی وزارت خارجه در ایران) اقدام به عزل وکیل و اعمال در سیستم تاک شود تا در صورت استعلام از سامانه وزارت خارجه، مشخص شود که وکیل عزل شده است. در سامانه میخک ( تاک) امکان ابطال وکالت نامه های صادره توسط ایرانیان خارج از کشور به صورت مستقیم وجود ندارد. برای ابطال وکالت نامه های صادره توسط سامانه میخک (عزل وکیل) یا وکالت نامه هایی که آدرس وکیل کشور خارجی است ابتدا موکل توسط همان سامانه میخک به وکیل خود در ایران وکالت عزل وکیل می دهد. وکیلی که می خواهد آن را باطل کند با مراجعه به دفترخانه هایی که معمولا این نوع وکالت نامه ها را باطل می کنند ، وکالتنامه صادره در خارج از کشور را می تواند فسخ کند. البته اگر یک ایرانی ساکن خارج از کشور زمانی که در ایران بوده و وکالتی در دفترخانه داده باشد و وکیل هم آدرس ایرانی داشته باشد معمولا دفاتر اسناد بیشتری هستند که این نوع وکالت نامه را باطل کنند.

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن