عدم صلاحیت دادگاههای عمومی

عدم صلاحیت دادگاههای عمومی

عدم صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی بر دعاوی علیه بنیاد مستضعفان
طبق رای دیوان عالی کشور، اگر ملک شخصی نامشروع تشخیص و به مالکیت بنیاد مستضعفان درآمده باشد،

دادگاههای عمومی صلاحیت ندارند دعوای آن شخص علیه بنیاد برای ابطال سند مالکیت را رسیدگی کنند و

این امر (مشروع بودن مالکیت) فقط باید از طریق دادگاه انقلاب صورت گیرد.

چکیده رای
هرچند رسیدگی به دعاوی اشخاص راجع به اموال مصادره شده در صلاحیت دادگاه انقلاب است اما اگر بین طرفین اختلافی درخصوص مصادره‌ای بودن یا نبودن مال متنازع‌ فیه نباشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است.

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن