قرارداد مردم با ادارات دولتی

قرارداد مردم با ادارات دولتی

عقد یا قرارداد به عنوان یک موضوع حقوقی، به قدمت تمدن بشری سابقه دارد. بشر از زمانی که زندگی گروهی را آغاز کرده عقد نیز ابزاری برای مبادلات اقتصادی و اجتماعی بین افراد به کار گرفته شد. قرارداد اداری قراردادی است که یک طرف آن دولت و موسسات عمومی و طرف دیگر شخص یا اشخاص حقوقی است.طبق رای دیوان عالی کشور ، اگر مردم با ادارات دولتی قرارداد بستند و ادارات تخلف از قرارداد کردند، چون منشاء رابطه آنها قرارداد است.

رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و موضوع باید در دادگاه عمومی مطرح شود.

مرجع صدور این رای : شغبه 1 دیوان عالی کشور

تاریخ رای نهایی :1391/07/23

شماره رای نهایی : 9109970907800493

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن