وصول مطالبات بانکی

وصول مطالبات بانکی

وصول مطالبات بانکی  : آیا بانکها برای وصول مطالبات خود حق مراجعه مستقیم به مراجع قضایی را دارند؟

چندی پیش آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد که بر اساس ماده ۲ آن بستانکار اسناد رسمی لازم الاجراء برای مطالبه طلب

خود ابتدا باید مطابق مفاد آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اداره اجرای ثبت،

اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلت های مذکور

در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه در محاکم دادگستری امکانپذیر نخواهد بود.

بر این اساس  بانک ها برای وصول طلب خوداگر قصد اقدام بر روی اسناد رسمی مانند اسناد رهنی را داشته باشند ابتدا باید از طریق اداره اجرای سازمان ثبت اقدام نماید.در غیر این صورت با قرار عدم استماع دادگاه مواجه خواهند شد.

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن