آپارتمان نشینی

قوانین آپارتمان نشینی

قوانین آپارتمان نشینی قوانین آپارتمان نشینی : 1- شما فقط اختیار واحدی را دارید که مالک آن هستید. از قوانین مهم آپارتمان نشینی این است که بدانید حق دخالت در زندگی دیگر واحدها را ندارید و نباید در زندگی همسایگان سرک...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن