آینده بازار ملک

آینده بازار ملک از دید تحلیلگران

آینده بازار ملک از دیدگاه تحلیل گران آینده بازار ملک : روند کاهش قیمت ها در بازار مسکن که از آبان ماه آغاز شده بود. در دی ماه متوقف شد و شاهد اندک رشدی در این ماه بودیم. برخی این تغییر روند را اصلاح در مسیر نزولی قیمت ها میدانند....

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن