اراضی کشاورزی

دیوارکشی اراضی کشاورزی

دیوارکشی اراضی کشاورزی : در آیین نامه تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، دیوار کشی اراضی و ایجاد هر گونه بنا در اراضی کشاورزی از مصادیق تغییر کاربری شمرده شده است. اما درمقررات صنایع تبدیلی و تکمیلی ودستور...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن