افراز چیست

افراز چیست و چگونه انجام میشود؟

افراز چیست و چگونه انجام میشود افراز چیست و چگونه انجام میشود : اِفراز در فقه و حقوق ایران عبارت است از تقسیم کردن مال غیرمنقول مشاعی بین دو یا چند نفر شریک. این تقسیم‌بندی براساس سهم هریک از شرکا انجام می‌شود. اِفراز...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن