افزایش عوارض ساخت

افزایش 30 درصدی عوارض ساخت

افزایش 30 درصدی عوارض ساخت در سال 99  مصوبه اخیر شورای شهر تهران برای افزایش 30 درصدی عوارض ساخت و ساز نه تنها موجب فرار سازندگان از بازار تولید مسکن خواهد شد، بلکه این اقدام افزایش قیمت مسکن را نیز رقم خواهد زد. اعضای شورای...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن