اقاله

مقایسه ای اجمالی بین سه واژه فسخ ، انفساخ و تفاسخ در قراردادها

تفاوت بین فسخ ، انفساخ و منفسخ : فسخ به چه معناست؟ فسخ به معنای برهم زدن یک قرارداد است. فسخ قرارداد به‌موجب شروطی که از قبل در قرارداد ذکرشده است امکان‌پذیر است. این فسخ می‌تواند یک‌طرفه و یا دوطرفه باشد که در اصطلاح به آن...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن