الکترونیکی

قراردادهای وکلا الکترونیکی شد!

الکترونیکی شدن قراردادهای وکلا بر اساس بند 7 الحاقی به لایحه بودجه سال 1399 توسط کمیسیون تلفیق بودجه،  قوه قضاییه بایستی ظرف یک ماه پس از تصویب قانون بودجه، سامانه قرارداد الکترونیک را راه اندازی نماید. مستند به مواد 103 و...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن
جستجو
ویژگی های دیگر