امور اقتصادی و دارایی

فروش مجوز دفاتر رسمی

قیمت فروش مجوز دفاتر رسمی رئیس مرکز ملی مطالعات و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی مجوز‌ها از ۲۰۰ میلیون تومان تا ۷ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شوند، برای مثال در تهران یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و اگر...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن