انتخابات 98

انتخابات دوره ی یازدهم

انتخابات دوره ی یازدهم انتخابات دوره ی یازدهم مجلس در تاریخ های 2 اسفند 98 و اردیبهشت 99 برگزار میگردد. کرسی های مجلس یازدهم 290 نفر است و با مخالفت نمایندگان، با افزایش صندلی ها این تعداد ثابت ماند. نام نویسی داوطلبان از 6 الی 10...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن