انتفاع

حق انتفاع چیست

حق انتفاع چیست حق انتفاع چیست ؟  حق انتفاع حق استفادهکردن از مال دیگری یا مالی ست که مالک خاص ندارد. فردی که از مال دیگری استفاده میکند را منتفع مینامند. این حق معمولا به موجب قرارداد یا به صورت اجازه به افراد داده میشود که...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن