انتقال ملک

انتقال ملک به عنوان مهریه

انتقال ملک به عنوان مهریه  در صورتی که مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد، زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می‌تواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت مستقر در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و در فرم خاصی که...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن