انعقاد عقد اجاره

موجر و مستاجر

موجر و مستاجر مستاجر حق ندارد موقع تخلیه ملک، مبلغی بیش از آنچه به موجر بعنوان قرض داده است را مسترد کند. چنانچه موجر با اجاره دادن محل کسب مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه گرفته باشد که هنگام تخلیه مسترد کند، با فرض اینکه قرارداد...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن