اوراق مسکن

تازه ترین قیمت اوراق مسکن

تازه ترین قیمت اوراق مسکن تازه ترین قیمت اوراق مسکن : قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن به طور متوسط در اسفند سال گذشته نسبت به حدود دو هفته قبل کاهشی بوده و 400هزار تومان رسیده است.بر این اساس، زوجین تهرانی برای تهیه وام 240...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن