برگشت چک

وصول نشدن چک ثمن معامله

وصول نشدن چک ثمن معامله اگر چک ثمن معامله به هر دلیلی وصول نشود؟!! در صورتی که در مبایعه‌نامه شرط شده باشد که«اگر به هر علتی چک ثمن معامله غیرقابل‌ وصول اعلام گردد»، مبایعه‌نامه باطل و بی‌اعتبار است، نتیجه وقوع شرط مزبور،...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن