تالاب های کشور

وزارت نیرو دنبال سند زدن همه تالاب‌های کشور به نام خود است!!

صدور سند تالاب های کشور صدور سند تالاب ها : به گزارش «تابناک»؛ هنوز بهمن ماه به نیمه خود نرسیده بود که خبری روی خروجی یکی از خبرگزاری‌های کشورمان رفت که حکایت از تلاش وزارت نیرو برای سند زدن تالاب انزلی داشت و به نقل از مدیرکل...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن