تصویر برداری

تصویربرداری موبایلی از اوراق پرونده قضائی

تصویر برداری موبایلی از اوراق پرونده قضائی تصویر برداری موبایلی از اوراق پرونده قضائی : تصویربرداری موبایلی از اوراق پرونده های قضائی در استان گیلان مجازشمرده شد طبق بخشنامه 3607/1 مورخه 23/10/98 ، تصویربرداری از اوراق پرونده...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن