تنظیم سند رسمی

هزینه تنظیم سند رسمی

هزینه تنظیم سند رسمی : اگر هزینه تنظیم سند رسمی در محضر پرداخت شد ولی طرفین موقع امضاء به اختلاف برخورد کنند و سند را امضاء نکنند، هزینه واریز شده قابل استرداد به پرداخت کننده می باشد قابل استرداد بودن حق الثبت بعد از ورود سند...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن