جایگاه اسناد رسمی

جایگاه اسناد رسمی و فواید آن

جایگاه اسناد رسمی و فواید آن جایگاه اسناد رسمی و فواید آن : اسناد رسمی به موجب قانون، دارای اعتبار هستند و تا زمانی که اصالت مدارک سجلی یا گواهی تحصیلی مورد خدشه قرار نگرفته باشد، اصل بر صحت آن خواهد بود. در صورت ادعای...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن