حق ارتفاق

حق ارتفاق چیست؟

حق ارتفاق چیست حق ارتفاق حقی است که صاحب ملکی به اعتبار حقی که در ملک دیگری دارد میتواند از آن ملک استفاده کند. این حق شامل عناوینی نظیر حق عبور، حق مجری، حق شرب، حق شبکه و حق ناودان و ... میشود حق ارتفاق در واقع چهرهای از حق...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن