حکم فروش ملک

حکم فروش ملک مشاعی

حکم فروش ملک مشاعی حکم فروش ملک مشاعی: مال مشاع به مالی گفته می‌شود که حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه جمع شده است (ماده ۵۷۱ ق.م.) و ممکن است اختیاری یا قهری باشد از شرکت یا شراکت اختیاری می‌توان به نتایج عقود مانند خرید یک...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن