خرید خانه در ترکیه

خرید خانه در ترکیه

خرید خانه در ترکیه ایرانیان برای خرید خانه در ترکیه باید از وزارت کشور ترکیه مجوز بگیرند 🔹 ایرانیان می‌توانند در ترکیه املاک غیرمنقول بخرند، اما دریافت اجازه از وزارت کشور ترکیه جزو شروط لازم است. 🔹 بر اساس قانون...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن