دادگستری

تصویربرداری از اسناد پرونده های دادگستری

تصویربرداری از اسناد پرونده های دادگستری : درخبرها آمده است که روسای برخی دادگستری های کشور، با ورود اسکنر به ساختمان دادگستری توسط کارشناسان و وکلا جهت اسکن مدارک پرونده ها موافقت کرده اند. اگرچه خبر مزبور درحد خود ،...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن