دستور تخلیه

فرق دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟

فرق دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست دستور تخلیه زمانی صادر می گردد که رابطه موجر و مستاجر طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 باشد و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده باشد از جمله امضا دو شاهد در ذیل قرارداد...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن