روابط موجر و مستاجر

قوانین تنظیم روابط موجر و مستاجر

قوانین تنظیم روابط موجر و مستاجر قوانین تنظیم روابط موجر و موستاجر : آخرین قانونی که برای تنظیم روابط استیجاری در کشور ما تصویب شده ، قانون مصوب 1376 است. هدف از تصویب این قانون انطباق هرچه بیشتر روابط استیجاری بر ضوابط شرعی و...

موجر و مستاجر

موجر و مستاجر مستاجر حق ندارد موقع تخلیه ملک، مبلغی بیش از آنچه به موجر بعنوان قرض داده است را مسترد کند. چنانچه موجر با اجاره دادن محل کسب مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه گرفته باشد که هنگام تخلیه مسترد کند، با فرض اینکه قرارداد...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن