سند ملکی مشاع

مراحل تبدیل سند مشاع به سند شش دانگ

مراحل تبدیل سند مشاع به سند شش دانگ

چگونه سند مشاع را به سند شش دانگ تغییر دهیم؟ مراحل تبدیل سند مشاع به سند شش دانگ مراحل تبدیل سند مشاع : 1. ملکی که سند مشاع دارد به معنای آن است که ملک بنام یک، دو یا چند نفر است هر کدام از این افراد سند رسمی مختص به خود را...

انواع سند مالکیت

انواع سند مالکیت انواع سند مالکیت : سند ملکی مشاع سند مشاع یکی از انواع سند رسمی در ایران است. واژه‌ی مشاع در اصل به معنای شریک بودن است و برای سند زمانی استفاده می‌شود که یک ملک، چند مالک داشته باشد. یا در تعریفی دیگر سند...

انواع سند ملکی

انواع سند ملکی انواع سند ملکی : سند های ملکی انواع مختلفی دارد که میتوان به چند مورد آنها اشاره کرد... سند مشاع / سند شش دانگ / سند مفروز / سند منگوله دار / سند تک برگ / سند اعیان / سند عرصه / سند وقفی / سند ورثه ای / سند المثنی / سند...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن