ضمانت اجرا

تفاوت سند رسمی و سند عادی در چیست؟

ملک مانا بلاگ/ برای اینکه در بازار ملک و املاک متضرر نشویم و مالمان از دستمان نرود باید با اصطلاحت حقوقی ملک آشنایی داشته باشیم. یکی از این اصطلاحات مهم اسناد رسمی و اسناد عادی هستند. اما چه تفاوتی بین این دو سند وجود دارد؟ برای...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن