فروش

نظریه های مشورتی پیش فروش ساختمانها

نظریه های مشورتی پیش فروش ساختمانها نظریه های مشورتی پیش فروش ساختمانها : تاریخ نظریه 1391/05/04 1- نظر به این که در هیچ یک از مواد قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/1389 اجرای قانون منوط به تصویب آیین نامه های مربوط نشده است بنابراین...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن