قدرت توصیف

دو عنصر مهم برای مشاوران املاک

دو عنصر مهم برای مشاوران املاک قدرت توصیف خوب و موقعیت شناسی دو عنصر مهم برای مشاوران املاک آورده اند که مردى از خانه اش راضى نبود، از دوستش که بنگاه املاك داشت خواست تا خانه اش را بفروشد. دوستش گوشی را برداشت و به مسئول...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن