قرارداد

صلح عمر تحلیل نادرست آن

تحلیل نادرست از صلح عمر سایت آموزشی قوه قضائیه اخیرا در بحثی با عنوان ((زیروبهم صلح عمری))، قرارداد صلح عمر را اینگونه برای مخاطبان خود تعریف کرده است: قرارداد صلح عمر یکی از ظرفیت‌های موجود در عالم حقوق است که ملک را در دوران...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن