مدت قرارداد

تعیین مدت قرارداد های موقت

تعیین مدت قرارداد های موقت تعیین مدت قرارداد های موقت : مصوبه مهم دولت برای تعیین حداکثر مدت قرار دادهای موقت هیات دولت در جلسه 20 بهمن 98 تصویب کرد قرار دادهایی که بین کارگر و کارفمانوشته می شود ( حتی اگر ماهیت کار موضوع قرار...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن