مشاعات چیست

مشاعات ساختمان چیست ؟

مشاعات ساختمان مشاعات ساختمان چیست؟ امروزه با رواج زندگی های آپارتمانی قسمت هایی در ساختمان ها وجود دارد که نمیتوان به طور اختصاصی از آن استفاده کرد. به طورکلی طبق قانون دو بخش مالکیت در ساختمان ها وجود دارد یک بخش مالکیت بر...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن