مفروز و مشاع

ملک مفروز و مشاع

ملک مفروز و مشاع : ملک مفروز و مشاع : مشاع در لغت به معنای مشترک است و به مالی مشاع می گویند که چند شریک برای یک مال وجود دارد و همه ی آن ها به یک نسبت در مال دخل و تصرف دارند و مال قابلیت تقسیم کردن هم ندارد. سود حاصل از مال نیز...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن