ملک مشاع

ملک مفروز و مشاع

ملک مفروز و مشاع : ملک مفروز و مشاع : مشاع در لغت به معنای مشترک است و به مالی مشاع می گویند که چند شریک برای یک مال وجود دارد و همه ی آن ها به یک نسبت در مال دخل و تصرف دارند و مال قابلیت تقسیم کردن هم ندارد. سود حاصل از مال نیز...

حکم فروش ملک مشاعی

حکم فروش ملک مشاعی حکم فروش ملک مشاعی: مال مشاع به مالی گفته می‌شود که حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه جمع شده است (ماده ۵۷۱ ق.م.) و ممکن است اختیاری یا قهری باشد از شرکت یا شراکت اختیاری می‌توان به نتایج عقود مانند خرید یک...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن