ملک موروثی

دستور فروش ملک موروثی توسط دادگاه

دستور فروش ملک موروثی توسط دادگاه دستور فروش ملک موروثی توسط دادگاه: از جمله مواردی که دادگاه می تواند بدون درخواست خواهان دستور فروش ملک را بدهد، زمانی است که ملک موروثی بوده و قابل افراز نباشد. این یک استثناء بر اصل است...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن