پرداخت غرامت در معاملع ملک

پرداخت غرامت در معامله

پرداخت غرامت در معامله پرداخت غرامت در معامله : طبق رای وحدت رویه شماره 733-15/7/93 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، اگر فروشنده به دلیل مشکلات ملک فروخته شده قادر به انتقال رسمی آن به خریدار نباشد ، باید غرامتی معادل کاهش ارزش پول...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن