پروانه ساخت

طرح صدور پروانه ساختمانی

طرح دعوی الزام به صدور پروانه ساختمانی طبق رای دیوان عدالت اداری، اگر خواسته مالک تغییر کاربری تعریف شده برای ملک باشد، باید کمیسیون ماده 5 (کمیسیون طرح های تفصیلی) را طرف دعوی قرار داد. بدیهی است اگر کاربری مصوب کمیسیون...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن