کارشناس دادگستری

ممنوعیت ارجاع امور کارشناسی به کارکنان دادگستری و ثبت

ارجاع امور کارشناسی به کارکنان دادگستری  دیروز 30 آذر 98 در خبرها آمد که طبق بخشنامه ریاست قوه قضائیه، ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان شاغل در بخش های قضایی و اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک، ممنوع شده است. در ماده ۳۳ قانون...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن