کرونا و مسکن

کرونا به سمت بازار مسکن میرود ؟!

کرونا به سمت بازار مسکن میرود کرونا به سمت بازار مسکن میرود :  امروز یکی از مهمترین معضلات دولت ها در سراسرکشور است. این ویروس سامسونگ را به تعطیلی کشاند و اقتصاد چین را با مشکل مواجه کرد. امروز ایرلاین ها نیز در ایران و...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن